Chefscoaching och chefshandledning

Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder chefscoaching och chefshandledning, individuellt eller i grupp. Du kan välja mellan kortvariga konsultinsatser och längre samtalskontakter.

Coaching, handledning och konsultation är begrepp som ofta används synonymt. Begreppen kan definieras på olika sätt och gränsdragningen är inte absolut. Därför kan det vara svårt att veta vilken insats som passar bäst. Vid ett första kostnadsfritt möte talar vi om hur samarbetet kan läggas upp.

Chefscoaching

Coaching är en mer mål- och resultatinriktad metod än traditionell handledning. Utgångspunkten kan variera. Du som är ny som chef kanske vill ha coaching för att komma in i jobbet. Men även erfarna chefer behöver emellanåt stanna upp och reflektera över sin yrkesroll och sin professionella utveckling. I coaching kan du till exempel arbeta med:

  • Stresshantering
  • Förändringar och utmaningar i arbetet
  • Viktiga beslut och vägval
  • Förbereda svåra samtal
  • Utveckla nya sätt att leda möten
  • Livs- och karriärutveckling

Samtalen är lösningsfokuserade. Syftet är att de ska leda till konkreta förändringar, men coaching brukar samtidigt ge känslomässig avlastning.

Hur går det till?

Vi träffas först för ett kostnadsfritt möte där vi talar om dina frågor och önskemål. Om vi kommer överens om att gå vidare träffas vi för 5-10 samtal. Samtalen brukar pågå under några månaders tid. De kan kompletteras med psykologisk testning och ett strukturerat program för karriärutveckling.

Vid behov kan jag även erbjuda kortvariga konsultinsatser. Vi träffas då för ett eller flera samtal kring ett specifikt problem.

Kontakta för mer information

Chefshandledning

Behöver du en utomstående samtalspartner? Vill du reflektera över utmaningar på jobbet under konfidentiella former? Vill du ha kontinuerlig chefssupport under en längre tid? Då kan handledning vara ett alternativ.

Handledning ger rika möjligheter att lära direkt av vardagserfarenheten. Samtalen har vanligen ett mer öppet fokus än i coaching. Vi utgår från frågor som är aktuella för dig när vi träffas snarare än ett bestämt problemområde. Handledning kan också beskrivas som en mindre målstyrd process än coaching. Syftet är att ge utrymme för reflektion.

Handledning brukar ge nya perspektiv även på svåra ärenden. Du kan då lättare finna lösningar och hantera stress, problem och konflikter. En ledningsgrupp får också tillfälle att reda ut oklarheter och diskutera olika uppfattningar. På så vis kan handledningen bli en plattform för att utveckla ledningsarbetet.

Hur går det till?

Ahlstrand Psykologtjänst tar emot för chefshandledning såväl individuellt som i grupp. Gruppen kan vara din egen ledningsgrupp. Men det går även att ordna gemensam handledning för chefer från olika arbetsplatser.

Handledningen brukar pågå minst ett halvår då vi träffas för regelbundna samtal. Men hur länge och hur ofta vi träffas beror på dina eller gruppens önskemål. Vid behov kan jag även erbjuda korta, tidsbegränsade konsultinsatser kring ett specifikt problem.

Kontakta för mer information